Pracownia Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych


Badania prowadzone w Pracowni obejmują wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych od fazy sprężystej przez fazę plastyczną aż do zniszczenia materiałów i konstrukcji w obszarze budownictwa lądowego, hydrotechnicznego i melioracyjnego. Badania mogą być zarówno niszczące jak i nieniszczące.

Tematyka prac badawczych


Prace obejmują badania własności oraz wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych głównie kompozytów, betonów ekspansywnych, elementów konstrukcji złożonych, skupiają się także na określaniu zakresu użytkowania tych materiałów jako elementów konstrukcji budowlanych. Badania skupiają się w szczególności na:
• określaniu stanu naprężenia i odkształcenia materiałów poddanych obciążeniom doraźnym, długotrwałym, cyklicznym i dynamicznym,
• wyznaczaniu wytrzymałości doraźnej, reologicznej i quasi zmęczeniowej;
• określaniu współczynników sprężystych, reologicznych, sztywności przekrojowej i złożonej;
• wyznaczeniu współczynników stateczności;
• pomiarach przemieszczeń z zastosowaniem automatycznej rejestracji i przetwarzania wartości mierzonych;
• ocenie wytrzymałościowej elementów i próbek betonowych istniejących konstrukcji;
• ocenie twardości metali i ich stopów;
• badaniu betonów klasy powyżej B70 i stali BS500 oraz materiałów kompozytowych powyżej 200 MPa pod wpływem dużych sił;
• badaniu wytrzymałościowym przy obciążeniach statycznych i dynamicznych cięgien, prętów, belek, płyt warstwowych.

Wyposażenie pracowni

Maszyna wytrzymałościowa

Próbka w uchwytach klinowych
Do góry